آیا پدر می تواند فرزند را از ارث محروم کند؟

آیا پدر می تواند فرزند را از ارث محروم کند؟

آیا پدر می تواند فرزند را از ارث محروم کند؟ پاسخ:<<خیر>> فرد تا زمانی که زنده است می تواند هرگونه دخل و تصرفی در اموال خود انجام دهد، مثلا کل اموال خود را به هر کسی که دوست دارد انتقال بدهد ولی اگر این کار را نکرد، نمی تواند در قالب وصیت برای بعد مرگش

گزارش تصویری